El segle XIII

El segle XIII
1207 El 17 de juny, el papa Innocenci III concedeix a Pere el Catòlic i als seus successors el dret a ser coronats reis, a Saragossa, de mans de l’arquebisbe de Tarragona.
1208 Pere el Catòlic renuncia al costum d’intervenir en les eleccions episcopals fetes pels capítols.
1210 L’arquebisbe Ramon de Rocabertí autoritza Pere Balp i Guillema, la seva muller, de Lleida, a fundar un monestir de l’orde de Sant Bernat a Bonrepòs (la Morera del Montsant), monestir que subsistirà fins l’any 1473.
1220 L’arquebisbe Aspàreg de la Barca, per afavorir la continuació de les obres de la construcció de la Catedral, la dota amb el delme de l¸oli, del vi i de les mercaderies d’Alcover, i amb el redelme del gra i dels llegums de les viles del Camp.
1224 Els mercedaris i els agustins reformats funden a Tarragona. Aquests darrers s’hi estaran fins el 1274.
1230 El nou bisbat de Mallorca s’incorpora a la província eclesiàstica Tarraconense. El 1232 se’l declara exempt i unit directament a Roma. El 1492, en crear-se la província valentina, hi serà incorporat.
1235 L’arquebisbe electe Guillem de Montgrí conquereix l’illa d’Eivissa. Després, aquest domini passarà a la pabordia, i quan aquesta s’extingeixi, a l’ardiaca de Sant Fructuós.
1238 Des d’aquest any fins el 1251, l’arquebisbe Pere d’Albalat, gran impulsor de la reforma a la seva província, convoca nous concilis i aplica la reforma del concili ecumènic Lateranense IV.
1238 València, erigida en diòcesi, és incorporada a la província Tarraconense, després d’una forta disputa amb la seu de Toledo.
1240 L’arquebisbe de Toledo va cap a València amb creu alçada, pretenent entrar-hi com a metropolità. Un concili provincial posa l’interdit als pobles per on el mencionat prelat passi amb la creu alçada, excomunicant-lo també si s’atreveix a fer-ho.
1243 Mor sant Bernat Calbó, nascut a Mas Calbó el 1180, abat de Santes Creus (1220), bisbe de Vic (1233), reformador, conseller i pacificador, de gran prestigi en el seu temps. Recents investigacions situen el seu naixement a Tarragona.
1244 Els mercedaris funden a Montblanc.
1248 Els dominics arriben a Tarragona. Segons sembla, per aquestes dates també els franciscans s’instal·len en aquesta ciutat.
1263 Consta l’existència d’una comunitat de mercedaris a Santa Maria, de la Guàrdia dels Prats.
1267 Les monges clarisses funden un monestir a Tarragona.
1272 D’aquest any al 1287, l’arquebisbe Bernat d’Olivella promou la reforma a la seva província, fa avançar la construcció de la Catedral i ordena l’edició d’un breviari i un missal.
1295 Les clarisses funden el monestir de la Serra, a Montblanc.
1299 El 5 de maig, l’arquebisbe Roderic Tello nomena el primer plebà de Montblanc: És un vicari forani de la Mitra en aquelles terres